100 năm lịch sử tóc ngắn

Haha từ 1970s, phải đến 90% kiểu tóc ngắn là đã trải nghiệm, kể cả undercut! Hơi mất thời gian một chút để ghép tất cả các kiểu tóc ngắn lại, nhưng chắc chắn sẽ làm! Bởi vì…TÓC NGẮN MUÔN NĂM <3

Leave A Comment